Allmän aktsamhet
Var försiktig och ta väl hand om föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Skräp och ägodelar får generellt inte lämnas eller dumpas i fastighetens utrymmen eller på gården.

 

Visa hänsyn
Hemmet är för många en plats för vila och avkoppling. Försök därför visa hänsyn så att du inte stör dina grannar. Mellan kl 22.00 till kl. 07.00 Söndagkväll till Fredagmorgon, samt 23.00 till 09.00 Fredagkväll till Söndagmorgon ska det vara så tyst att grannar kan sova ostört. Ljud får naturligtvis förekomma men inte hög musik, borrning eller liknande. Kalas och fest är härligt, men informera grannarna och be dem höra av sig ifall du skulle störa dem. En lapp i trappan om fest är ett sätt att visa omtanke, men inget frikort att vara högljudd efter kl 22/23. Informera även grannar vid renovering som kan låta mycket och visa hänsyn på kvällar.
Tänk också på att visa hänsyn i gemensamma utrymmen inom föreningen, såsom cykelförråd, trappor etcetera, för att underlätta för övriga medlemmar att ta sig fram.

 

Störningar
Om du blir störd av en granne så är det ditt ansvar att informera din granne om det. Knacka på och be din granne vänligt dämpa sig. (Facebook kanske inte är den optimala kanalen för att kommunicera med dina grannar.) Styrelsen kan hjälpa till att medla om din granne trots upprepade uppmaningar fortsätter störa. Om du misstänker att en hotfull situation uppstått, så är det polisen du ringer. Knacka inte själv på om det innebär att du kan försätta dig i fara. Mellan kl 08.00 och 22.00 är det tillåtet att spela musik etc, men det finns gränser för ljudnivåer även inom dessa tider enligt lag. Hör av dig till styrelsen om du är osäker på vad som är rimligt. Fråga gärna dina grannar om du misstänker att du kanske stör dem. Det visar på omtänksamhet och är ofta uppskattat.

  

Sopor
Hushållsavfall lämnas i någon av de två utvändigt nedgrävda behållarna som har varsin inkastlucka. En finns utanför Karen Blixens Gata 13, och en i backen vid Karen Blixens Gata 5. Soppåsar skall vara väl förslutna så att inte sopor sprids vid behållarna. Lägg inte vassa föremål i soppåsar så att någon kan komma till skada. Är behållarna fulla så försök inte öppna luckan med våld eftersom lägenhetsnyckeln kan fastna i låset och gå av. De nedgrävda behållarna töms fn en gång i veckan. På den asfalterade ytan alldeles bakom inkastluckorna vid Karen Blixens Gata 13 gäller stoppförbud alla vardagar - samma gäller för övrig asfalterad yta inom vändplanszonen. Ytan behövs för sopbilen som tömmer behållaren.

Matavfall kan slängas i märkta behållare invid behållarna för hushållsavfall. Nya påsar för matavfall finns att hämta i Källsorteringsrum i Karen Blixens gata 5 och 7. Om påshållare önskas, kontakta styrelsen.

 

Källsortering
Miljösorterat avfall (ej grovsopor) lämnas i ett av de två källsorteringsrummen som finns på Karen Blixens gata 7 samt på Karen Blixens gata 5. I Källsorteringsrummen får endast följande slängas:

 • Färgat glas
 • Ofärgat glas
 • Tidningar och papper
 • Metallförpackningar
 • Hårdplast- och mjukplast
 • Wellpapp och kartonger. Obs! Kartonger skall vikas ihop, förpackningar plattas till för spara på utrymme.
 • El-avfall: Elbur för Mindre elapparater, El-lådor för Mindre batterier (ej bilbatterier) och Glödlampor. 

Övrigt att observera:

 • Är det fullt i avsedd behållare så får man vänta med att slänga. 
 • Inga sopor får ställas på golvet utanför kärlen. 
 • Sortera efter uppsatta skyltar, felsortering  kostar föreningen pengar. 
 • Det är endast avfall som det finns ett avsett kärl för som får lämnas i källsorteringsrummen.

För allas trevnad så följer vi reglerna ovan vilket leder till ett väl fungerande källsorteringsrum.

För övrigt avfall se Grovsopor nedan. 

Grovsopor
Allt övrigt avfall som möbler, kläder, större elskrot, blomkrukor, porslin, målarburkar, farligt avfall mm hänvisas till:

Bromma Återvinningscentral, Linta Gårdsväg 16, Bromma 

Lövsta Återvinningscentral, Lövstavägen 492, Hässelby

För öppettider mm se Stockholm Vattens hemsida.

Vid våra städdagar så kan föreningen tillhandahålla containers för grovsopor.

Farligt avfall
Kemikalier, batterier, mediciner, rengöringsmedel, färg, lågenergi lampor, lysrör, motorolja etc är exempel på farligt miljöavfall. Detta får du personligen lämna på någon av återvinningscentralerna ovan. Lämnar du dem i källsorteringsrummet riskerar du att skada både människor och miljö.


Säkerhet
Dörrar till trappuppgångar, källare och vind ska alltid hållas stängda för att förhindra inbrott och brand. Kontrollera alltid att dörrar stängs ordentligt. Släpp inte in någon okänd person in i fastigheten och lämna inte ut portkod till okända. Se till att gårdsgrindar stängs. Meddela gärna grannar eller styrelsen om du under en längre tid är borta från din lägenhet så vi kan nå dig.

 

Utomhus montage
Det krävs styrelsens tillstånd för att sätta upp balkonginglasningar, parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt.

 

Rökning
Det är inte tillåtet att röka i fastighetens gemensamma utrymmen.


Grillsäsong
Grillning med El-grill är tillåtet på samtliga balkonger, terrasser och uteplatser. Gasolgrillar är enbart tillåtna på uteplatser i markplan av säkerhetsskäl, kolgrillar är inte tillåtna. Visa hänsyn - Ryker det från min grill? Grilla med lock så minskar rökutvecklingen.

Trappuppgångar 
Trappuppgångar måste alltid vara fria för framkomlighet, det är även viktigt ur brandsäkerhetssynpunkt. Placera aldrig något i trapphusen, inte ens hushållssopor även om det är för en kort stund. 

  

Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer
Fungerande cyklar och mopeder får förvaras i cykelställ på gatan eller i källaren. Visa hänsyn till dina grannar genom att se till att inte begränsa utrymmet för att ta sig in och ut ur cykelförrådet.  Cyklar, barnvagnar, pulkor och rullatorer får under inga omständigheter förvaras i trapphusen, källargångar eller på våningsplanen med hänsyn till brandsäkerheten. Det underlättar även för städning och minskar risken för skador på golv och väggar. Använd avsedda förråd eller lägenhetsförråd. 

 

Källare
I källare får förvaring av personliga tillhörigheter endast ske på avsedd plats. Inget explosivt material får förvaras i källare. Gångar skall av säkerhetsskäl vid brand och räddning hållas fria och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källare. Tänk på att det finns risk för översvämning i källare som kan skada din saker.

  

Husdjur
Du är skyldig att se till att husdjur inte stör eller förorenar i fastigheten eller i vår gemensamma utomhusmiljö. Hundar får ej rastas på våra gemensamma gräsmattor; det förstör gräset och det är flertalet vuxna och barn som leker eller befinner sig där dagligen. Rasta ej heller djur på de gemensamma lekplatserna. Som ägare ansvarar du alltid för att plocka upp efter ditt husdjur.

 

 Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras.
Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador är dyra och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.
Du bör ha en hemförsäkring med en särskild bostadsrättsförsäkring.

 

Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket.
Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. 
Observera att fläktar aldrig får kopplas in i husets ventilation eller ut mot fasaden. Huset har självdrag och kan inte hantera trycket som uppstår.

 

Om du ska flytta
Kontakta styrelsen angående vilka rutiner som gäller vid överlåtelse om du är osäker. Tänk på att den som övertar din lägenhet också skall godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får ske.

Bromma 2023-10-17

Styrelsen Brf Kvarnhjulet